Hållbarhet

Hållbara strategier bidrar till goda resultat

Niam har ambitionen att vara en ledande fastighetsägare i norra Europa - the partner of choice - och en viktig del för att uppnå detta mål är att fokusera på hållbarhet. Vårt engagemang avspeglas i vårt hållbarhetsuttalande som lyder enligt följande:

"För att vara en effektiv förvaltare till förmån för kunder och kollegor, kommer Niam ständigt att förbättra sina affärsprocesser i enlighet med lagar och andra regler, minska sin miljöpåverkan och samtidigt förbättra sin långsiktig lönsamhet."

Hållbarhet har varit en del av vår företags-, och fastighetsinvesteringsstrategi under ett antal år då vi anser att det finns en tydlig koppling mellan att att leverera högsta resultat, och att vara ett av de ledande företagen i branschen vad gäller hållbarhetsfrågor.

Transparens

Fokus på transparens och att arbeta enligt globala standarder 

Även om vår huvudsakliga verksamhet består av att förvalta fastighetsfonder så förstår vi på Niam vikten av att sträva efter ständiga förbättringar samt kommunicera öppet gentemot investerare, tillsynsorgan och andra intressenter. Niam deltar i Global Reporting Initiative (GRI) och Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) för att på ett korrekt sätt mäta och kommunicera vårt hållbarhetsarbete. Vi stödjer även European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles (INREV) och våra verksamhetsprocesser är certifierade enligt International Standard Organization (ISO).

GRI är en ideell organisation som främjar ekonomisk hållbarhet och producerar en av världens mest utbredda standarder för hållbarhetsredovisning. Niam är engagerade i detta initiativ och producerar årligen en hållbarhetsredovisning som kommunicerar vårt fokus på hållbara och ansvarsfulla investeringar. 2017 års hållbarhetsredovisning kan laddas ner här.

Utöver GRI-efterlevnad rapporterar Niam årligen till GRESB. GRESB har som  syfte att stärka och skydda aktieägarvärdet genom att utvärdera och förbättra hållbarhetspraxis i den globala fastighetssektorn. GRESB används både av Niam och av våra investerare för att utvärdera våra fonder gentemot jämförelseindex i syfte att förbättra vårt totala hållbarhetsresultat. Niam arbetar aktivt med benchmark och att identifiera förbättringsområden utifrån resultaten. Niam för även enskilda dialoger, gällande Niam's hållbarhetsarbete och förbättringsfokus, med de investerare som är GRESB-medlemmar.

Niam har länge varit medlem i INREV  vars mål är att öka transparens, professionalism och "best practices" inom fastighetssektorn i syfte att göra den mer tillgänglig och attraktiv för investerare. Vi stödjer detta arbete genom att sponsra INREVs årliga konferens, följa organisationens rekommendationer gällande rapportering samt genom att sitta med i INREVs kommittéer.

Enligt lagen om alternativa investeringsfonder (AIFMD), är Niam AB auktoriserad och reglerad att bedriva alternativ investeringsfondverksamhet, under den svenska Finansinspektionen. Niam är också registrerad som investeringsrådgivare hos SEC i enlighet med Dodd-Frank Act.

Niams engagemang i interna kontroll och riskhantering återspeglas i vårt ledningssystem vars verksamhetsprocesser dokumenteras och revideras regelbundet. Ledningssystemet är certifierat enligt ISO-standarden för kvalitet, 9001:2015 och miljö 14001:2015. ISO är en internationell standard som genom processinriktning förbättrar effektiviteten i kvalitets-, och miljöledningssystem, inklusive riskhantering, för att öka kundnöjdhet och resultat. Miljöledningssystemet säkerställer att Niam upprättar planer, som tar hänsyn till betydande miljöaspekter för varje fastighet, och att vi under ägandeperioden vidtar åtgärder för att säkerställa genomförande av planen. Vår senaste årliga externa revisionen genomfördes av Lloyds Register Quality Assurance ( LRQA ) och vår senaste internrevision genomfördes av ÅF AB.

 

Samhälle

Niam har en aktiv roll i samhället

Niam förvaltar aktivt sina fastighetsinvesteringar och detta har ofta en positiv inverkan på våra hyresgäster och lokalsamhället, särskilt när väsentliga förändringar av fastigheten eller en ny fastighetsutveckling planeras. För att säkerställa en framgångsrik utvecklingsprocess för våra fastigheter, kommunicerar Niam aktivt med hyresgäster, grannar, stadsplanerare, politiker, myndigheter och investerare för att förstå deras intressen och perspektiv. Niam har en stab av erfarna projektutvecklingsansvariga med ett omfattande nätverk av arkitekter och konsulter, allt från biologer till trafikplanerare, som vi sammarbetar med när vi utvecklar våra fastigheter och formar stadsmiljöer.

Niam är en fastighetsägare med kapacitet och flexibilitet att driva både storskaliga stadsombyggnationer samt mindre byggnadskonverteringar.  Niam är för närvarande i färd med att skapa upp till 1000 lägenheter i Storstockholm, en region med ett stort underskott av bostäder där det behövs privata investerare som oss för att möta de utmaningar som en växande stad ställs inför.

Niam stöder även aktivt:

  • BRIS vars mål med verksamheten är att stärka rättigheterna för barn och unga och förbättra deras levnadsvillkor .
  • ECPAT, ett globalt nätverk grundat för att skydda barn från alla former av kommersiell sexuell exploatering.
  • Stockholms Stadsmission, en ideell förening som bedriver verksamheter för människor i hemlöshet och missbruk, barn, ungdomar och äldre.