Om Niam

Om Niam

Niam är en av Nordens största privata fastighetsägare med fastigheter som i slutet av december 2017 var värda ca 3.6 miljarder euro. Vårt huvudkontor finns i Stockholm med lokala kontor i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Affärsidén är att såväl förvalta som utveckla de fastigheter vi investerar i.

Ända sedan starten 1998 har vi arbetat långsiktigt med våra fastigheter. Niam står på en grund av stabila, långvariga investerare som vill bidra till att kontinuerligt förbättra fastigheterna. Vårt gemensamma mål är att utveckla fastigheterna till deras fulla potential samtidigt som vi ökar deras värde. 

För att utveckla våra fastigheter samarbetar vi med lokalsamhället på en rad större och mindre orter runt om i de nordiska länderna. Vi strävar efter en nära kontakt med kommuner, fastighetsförvaltare, projektutvecklare, hyresgäster och myndigheter för att förstå alla parters perspektiv. Vi utvecklar våra fastigheter grundat på en genuin förståelse för våra kunders behov och lokalsamhällets prioriteringar. Det ger fastigheter som möter kundens krav samtidigt som de långsiktigt bidrar till det lokala samhällets utveckling.

För oss är en långsiktigt hållbar framtid ett viktigt mål. Det här innebär att vi aktivt arbetar för en bra miljö och bland annat miljöcertifierar våra fastigheter. Vi strävar också efter ett socialt ansvarstagande, och tillsammans med det lokala samhällets intressenter utvecklar vi våra fastigheter för att vara till större nytta för orten.

I företagets högsta ledning har alla mer än 25 års erfarenhet av fastighetsbranschen. Den samlade kunskapen inom Niam är något som vi menar gör oss till en bra och självklar samarbetspartner för den som vill utveckla sin fastighet.

Våra opportunistiska fonder har ett mål om 18 - 20% i bruttoavkastning (ca 15% nettoavkastning) och våra Core-Plus fonder har ett mål om ca 10% nettoavkastning. Niam III och IV var stabila toppresterande fonder och placerar sig i den övre kvartilen enligt diagrammet nedan.

Obs: Benchmarking gällande Europeiska opportunistiska fastighetsfonder från Cambridge Associates, Q3 2017.  Det finns 8 fonder med årgång 2004, 14 fonder från år 2007 och 5 fonder från år 2011. Net IRR för Niam II och Niam VI är slutgiltiga eftersom att dessa fonder är helt avyttrade. Net IRR för Niam V är marked-to-market siffra per 30 september 2017.

Enligt lagen om alternativa investeringsfonder (AIFMD), är Niam AB auktoriserad och reglerad att bedriva alternativ investeringsfondverksamhet, under den svenska Finansinspektionen.

Investeringsstrategi

Niams team med fastighetsspecialister använder sin  lokala kännedom och erfarenhet av investeringar på den nordiska marknaden, för att löpande analysera och tolka marknaden. Denna samlade expertis kombineras med formella analyser av de makroekonomiska förhållandena på respektive marknad och resulterar i Niams investeringsstrategi. Niam använder en disciplinerad investeringsmetod för att identifiera möjligheter med attraktiv riskjusterad avkastning och för att strategiskt allokera kapital inom alla fastighetsklasser och inom hela Norden.

Trots likheterna mellan de Nordiska länderna så är det inte en honomgen marknad, möjligheter och risker skiljer sig mellan länderna. Denna dynamik ger relativa fördelar såsom diversifiering vid investeringar på de olika marknaderna. Som en av de största fastighetsägarna i Norden är Niam unikt positionerade för att dra nytta av den information och erfarenhet som vi får från vårt egna fastighetsbestånd.

Niam Data Privacy Notice

För information om hur Niam behandlar personuppgifter, läs vår Data Privacy Notice.

 

Ledning

Niams ledningsgrupp:
Fredrik Jonsson, Chief Executive Officer
Rikard Henriksson, Head of Asset Management
Anders Lundquist, Chief Financial Officer
Jennifer Andersson, Chief Operating Officer
Johan Berfenstam, Senior Director (Head of Acquisitions, Sweden)

Niams ledningsgrupp och seniora fastighetsteam består av personer med betydande erfarenhet att identifiera, förvärva, finansiera, förvalta, rapportera och avyttra komplexa och förvaltningsintensiva fastigheter.

Kjell Sagstad krist

Niams seniora fastighetsteam från vänster:
Kjell Sagstad, Senior Director (Head of Norway)
Kristian Krogh, Senior Director (Head of Denmark)
Antti Muilu, Senior Director (Head of Finland)

Var och en av Niams aktiva fonder har en transaktionskommitté som tar beslut om förvärv och försäljning av fastigheter. Denna kommitté består av personer med erfarenhet från ett olika branscher såsom fastigheter, utveckling, finans och kapitalmarknad. Bland medlemmarna finns Urban Edenström (Styrelsemedlem), Johan Bergman (Niams styrelseordförande), Niams VD Fredrik Jonsson, respektive fondchef samt externa yrkesverksamma som inte hör till Niam eller Stronghold, men som är högt ansedda inom sina respektive branscher. Följande personer är aktiva medlemmar i en eller flera transaktionskommittéer;

Hur vi skapar värde

Niam skapar värde genom ett noggrant urval av fastigheter samt aktiv fastighetsförvaltning. Niam tillämpar en grundlig och konservativ underwriting i syfte att nå avkastningsmål och samtidigt begränsa risken i den mån det är möjligt. Vi börjar med att förvärva fastigheter av hög kvalitet och med stabilt kassaflöde, som sedan positioneras för försäljning till den institutionella marknaden när vi har nått målen i vår affärsplan. Portföljförvaltningsteamet fokuserar på att öka värde genom NOI-tillväxt, detta genom inkomstökande och kostnadsreducerande strategier. Niam utvärderar noggrant sammansättningen av hyresgäster och hyresavtal och har visat framgång i att driva förändring genom hyresgästanpassningar, tekniska uppgraderingar, ombyggnationer och utveckling i syfte att skapa mervärde för varje investering.

Fallstudier

Sweden Vasa Office Portfolio

latest_news_slideI början av 2008 sattes Vasakronan, det största statsägda fastighetsbolaget i Sverige, ut på marknaden som en del av ett privatiseringsinitiativ. Företaget köptes i juli 2008 av AP Fastigheter, fastighetsdelen i Sveriges största offentliga pensionsfond. Strax därefter, i oktober 2008, köpte Niam loss 40 kontorsfastigheter om totalt 455 000 kvm från AP Fastigheter.

Hantera hyresbeståndet Hantera hyresbeståndet - Portföljen omfattade vid förvärvet en uthyrbar yta om 455 000 kvm och över 900 hyreskontrakt. Stora portföljer skapar både administrativa utmaningar och möjligheter att generera värde. Niam använde sitt erfarna portföljförvaltningsteam för att omförhandla de viktigaste hyresavtalen, minska vakanser och för att hantera hyresgästernas behov. Niam förlängde eller omförhandlade ungefär 60% av det totala hyresbeståndet under sin innehavsperiod. De 10 främsta förnyade hyresavtalen (två nya) omfattar ca 100 000 kvm uthyrningsbar yta, och i dessa lyckades Niam framgångsrikt höja hyrorna och förlänga avtalstiden till i genomsnitt 8 år.

Skapa byggrätter för bostäder - Niam använder sin projektutvecklingskapacitet och sina relationer med kommuner och utvecklare för att öka värde genom att skapa byggrätter. Storstockholm har ett betydande underskott av bostäder som en följd av hyresregleringar som minskar intresset för nybyggnation, och den stadiga ökningen av människor i området. Niam hanterade planering och zonindelningsprocessen, som innebar ett nära samarbete med kommunerna för att kunna utveckla och få godkännande för de nya bostadskoncepten. Niam skapade 50 000 kvm byggrätter för bostäder i fyra av fastigheterna.

Att hitta rätt köpare - Niam använder sin lokala marknadskännedom och sitt nätverk för att hitta "rätt" köpare. Vi antog att portföljen skulle vara mer värdefull om vi delade upp portföljen i underportföljer och enskilda fastigheter för och sedan sälja dessa till den optimala köparen. Niam har sålt samtliga 40 fastigheter i portföljen genom 28 affärer till 22 olika köpare.

Norway Retail Portfolio

HerkulesNiam köpte i april 2010 Sektor Eiendomsutvikling, en av de största ägarna av köpcentrum i Norge. I februari 2011 förvärvades  även Linderud Center som ett komplement till den befintliga portföljen. Sektor är det näst största bolaget inom branschen och verkar inom tre affärsområden;  (i) ägande av handelscentrum; (ii) förvaltning av köpcentrum som de inte äger; (iii) och projektutveckling inom handel.

Färdigställa utvecklingsprojekt -  Niam avslutade tre utvecklingsprojekt som adderade 15 000 kvm säljyta och har fått godkännande för att addera ytterligare 6 000 kvm säljyta.

Öka driftnettot (NOI) - Niam ökade NOI med 7,1% per år, drivet av en stadig organisk tillväxt och projektutveckling i befintliga köpcentrum. I februari 2011 växte organisationen i och med förvärvet av Linderud Senter, ett 30 300 kvm stort köpcentrum i Oslo-området. Med Linderud Senter inkluderat ökade NOI  med 13,5% per år.

Nyheter

Niam köper kontorsfastigheter i Kolding, Danmark

2018-04-05 11:00

Niam har förvärvat fyra moderna kontorsfastigheter, omfattande 21 000 kvm, belägna i Kolding. Samtliga ...

Läs mer

Niam köper kontorsfastigheter i Kolding, Danmark

Niam har förvärvat fyra moderna kontorsfastigheter, omfattande 21 000 kvm, belägna i Kolding. Samtliga fastigheter byggdes av NCC mellan åren 2003 och 2009 och är fullt uthyrda till starka internationella hyresgäster. Kolding är beläget i en dynamisk region under utveckling med utmärkt infrastruktur.

Fredrik Jonsson, VD på Niam säger; “Vi är nöjda över att förvärva dessa moderna fastigheter, med stabila hyresgäster i en region under tillväxt. Samtliga attribut ger den investeringsstabilitet vi söker.”

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Jonsson, CEO, Niam AB
+46 8 517 585 23, fredrik.jonsson@niam.se

Victor Wettergren, Fund Manager, Niam AB
+ 46 8 5175 85 25, victor.wettergren@niam.se

För mer information om Niam,vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, COO, Head of Investor Relations & Business Development
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Show less

Niam köper handelsfastigheter i Helsingfors

2018-01-31 11:50

Niam har ingått avtal om att förvärva två handelsfastigheter i Suurpelto och Laajas ...

Läs mer

Niam köper handelsfastigheter i Helsingfors

Niam har ingått avtal om att förvärva två handelsfastigheter i Suurpelto och Laajasalo, Helsingfors, från NCC Property Development Oy.

Suurpelto handelsfastighet öppnade i november 2017 och har ett utmärkt läge i Suurpelto, en stadsdel under tillväxt i Espoo, precis intill Ring Road II. Fastigheten har en uthyrningsbar area om 4 500 kvm och är fullt uthyrd till Kesko. Laajasalo handelsfastighet är planerad att öppna i november 2018 och ligger i det attraktiva och växande Laajasalo-området i Helsingfors stad. Fastigheten har en uthyrningsbar area om 8 400 kvm och är redan nästan helt uthyrd, bland annat till Kesko och HOK-Elanto.

Fredrik Jonsson, VD på Niam säger; “Vi är nöjda över att förvärva dessa två handelsfastigheter. Kombinationen av nyproducerade fastigheter i attraktiva och växande områden, samt fastigheternas tydliga fokus på vardagliga behov, ger den investeringsstabilitet vi söker.”

Förmer information, vänligen kontakta:
Fredrik Jonsson, CEO, Niam AB
+46 8 517 585 23, fredrik.jonsson@niam.se

Victor Wettergren, Fund Manager, Niam AB
+ 46 8 5175 85 25, victor.wettergren@niam.se

För mer information om Niam,vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, COO, Head of Investor Relations & Business Development
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Show less

Niam säljer handelsportfölj i Sverige

2017-12-19 09:48

Niam har tecknat avtal om att sälja åtta handelsfastigheter till Svenska Handelsfastigheter. D ...

Läs mer

Niam säljer handelsportfölj i Sverige

Niam har tecknat avtal om att sälja åtta handelsfastigheter till Svenska Handelsfastigheter. De har tillsammans en uthyrningsbar yta om drygt 100 000 kvm. De fastigheter som ingår i transaktionen är belägna i regionala handelscentrum i Umeå, Kalmar, Norrköping, Gävle och Mora och har förvärvats av Niam under 2015 och 2016. Niam har aktivt arbetat med att minska vakanser och förlänga avtal med befintliga hyresgäster, vilket resulterat i att 23 200 kvm (20% av portföljen) har omförhandlats eller hyrts ut under Niams ägande.

Victor Wettergren, Fund Manager på Niam säger; “Vi är väldigt nöjda över att framgångsrikt ha genomfört vår strategi och skapat en attraktiv portfölj av separat förvärvade fastigheter, bland annat genom att aktivt arbeta med förvaltningen av dessa.”

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Jonsson, CEO, Niam AB
+46 8 517 585 23, fredrik.jonsson@niam.se

Victor Wettergren, Fund Manager, Niam AB
+ 46 8 5175 85 25, victor.wettergren@niam.se

För mer information om Niam, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, COO, Head of Investor Relations & Business Development
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Show less

Niam köper kommersiell fastighet i Odense, Danmark

2017-12-11 10:00

Den 1 december 2017 förvärvade Niam en kommersiell fastighet som utgör en del av campusomr ...

Läs mer

Niam köper kommersiell fastighet i Odense, Danmark

Den 1 december 2017 förvärvade Niam en kommersiell fastighet som utgör en del av campusområdet i Odense. Fastigheten omfattar omkring 25 000 kvm och är belägen mellan centrum och hamnen, som just nu utvecklas till ett bostadsområde.

Kristian Krogh, Senior Director på Niam säger; “Vi är nöjda över att förvärva en fastighet med stabila hyresgäster och stor utvecklingspotential. I Odense sker för närvarande en spännande utveckling och vi ser fram emot att vara en del av denna utveckling”.

Förmer information, vänligen kontakta:

Fredrik Jonsson, CEO, Niam AB
+46 8 517 585 23, fredrik.jonsson@niam.se

Kristian Krogh, Senior Director, Niam Danmark
+45 21 31 00 55, kristian.krogh@niam.dk

För mer informationomNiam,vänligen kontakta:

Jennifer Andersson, COO, Head of Investor Relations & Business Development
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Show less

Niam säljer fastighet i Köpenhamn för 620 miljoner DKK

2017-11-02 09:03

Niam har ingått avtal med Klövern om att sälja en fastighet i Frederiksberg, Köpenha ...

Läs mer

Niam säljer fastighet i Köpenhamn för 620 miljoner DKK

Niam har ingått avtal med Klövern om att sälja en fastighet i Frederiksberg, Köpenhamn. Fastigheten är ett kontors- och utbildningskomplex som omfattar 19 300 kvm, och är fullt uthyrt till CBS, Copenhagen Business School.

Kristian Krogh, Senior Director Danmark, säger; "Vi har realiserat våra planer för fastigheten snabbare än förväntat vilket möjliggjort att vi även kunnat teckna ett nytt långt avtal med den befintliga hyresgästen. Vi är glada över att sälja denna fastighet till en professionell köpare, och hälsar Klövern välkommen till den danska marknaden."

Affären förväntas stänga den 1 februari 2018. Niam har använt Catella Corporate Finance samt Bruun & Advokatfirma som rådgivare vid denna affär.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Jonsson, CEO, Niam AB
+46 8 517 585 23, fredrik.jonsson@niam.se

Kristian Krogh, Senior Director, Denmark
+45 21 31 00 55, kristian.krogh@niam.dk

För mer information om Niam, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, COO, Head of Investor Relations & Business Development
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Show less

Ladda fler nyheter