Niam Niam

Ett transparent företag

Niam är en fastighetsfondförvaltare som tar ansvar. Därför samarbetar vi med flera globala och lokala tillsynsorgan samt tillsynsmyndigheter.

Vi förstår vikten av att sträva efter ständiga förbättringar samt kommunicera öppet gentemot investerare, tillsynsorgan och andra intressenter. Niam deltar i UN Global Compact och Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) för att på ett korrekt sätt mäta och kommunicera vårt hållbarhetsarbete. Vi stödjer även European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles (INREV) och våra verksamhetsprocesser är certifierade enligt International Standard Organization (ISO).

UN Global Compact (UNGC) är världens största hållbarhetsinitiativ för företag, och i maj 2017 undertecknade vi UNGC. Vi förbinder oss därigenom att arbeta enligt deras 10 principer som bland annat omfattar mänskliga rättigheter, miljö, arbete och antikorruption. Dessa principer sätter även ramen för hur vi kommunicerar kring hållbarhet och årligen så levereras och publiceras en hållbarhetsredovising, en såkallad “Communication on Progress” (COP) som omfattar åtgärder som vidtagits och hur dessa följs upp. 2021 års hållbarhetsredovisning kan laddas ner här.

Utöver UNGC-efterlevnad rapporterar Niam årligen till GRESB vars syfte är att stärka och skydda aktieägarvärdet genom att utvärdera och förbättra hållbarhetspraxis i den globala fastighetssektorn. GRESB används både av Niam och av våra investerare för att utvärdera våra fonder gentemot jämförelseindex i syfte att förbättra vårt totala hållbarhetsresultat. Niam arbetar aktivt med benchmark och att identifiera förbättringsområden utifrån resultaten. Niam för även enskilda dialoger, gällande Niams hållbarhetsarbete och förbättringsfokus, med de investerare som är GRESB-medlemmar.

Om Niam Transparens

Niam har länge varit medlem i INREV vars mål är att öka transparens, professionalism och "best practices" inom fastighetssektorn i syfte att göra den mer tillgänglig och attraktiv för investerare. Vi stödjer detta arbete genom att följa organisationens rekommendationer gällande rapportering samt genom att sitta med i INREVs kommittéer.

Enligt lagen om alternativa investeringsfonder (AIFMD), är Niam AB auktoriserad och reglerad att bedriva alternativ investeringsfondverksamhet, under den svenska Finansinspektionen. 

Niams engagemang i interna kontroll och riskhantering återspeglas i vårt ledningssystem vars verksamhetsprocesser dokumenteras och revideras regelbundet. Ledningssystemet är certifierat enligt ISO-standarden för kvalitet, 9001:2015 och miljö 14001:2015. ISO är en internationell standard som genom processinriktning förbättrar effektiviteten i kvalitets-, och miljöledningssystem, inklusive riskhantering, för att öka kundnöjdhet och resultat. Miljöledningssystemet säkerställer att Niam upprättar planer, som tar hänsyn till betydande miljöaspekter för varje fastighet, och att vi under ägandeperioden vidtar åtgärder för att säkerställa genomförande av planen. Vår senaste årliga externa revisionen genomfördes av Lloyd's Register (LR) och vår senaste internrevision genomfördes av AFRY.