Om Niam

Om Niam

Niam är en av Nordens största privata fastighetsägare med fastigheter som i slutet av juni 2017 var värda ca 3.5 miljarder euro. Vårt huvudkontor finns i Stockholm med lokala kontor i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Affärsidén är att såväl förvalta som utveckla de fastigheter vi investerar i.

Ända sedan starten 1998 har vi arbetat långsiktigt med våra fastigheter. Niam står på en grund av stabila, långvariga investerare som vill bidra till att kontinuerligt förbättra fastigheterna. Vårt gemensamma mål är att utveckla fastigheterna till deras fulla potential samtidigt som vi ökar deras värde. 

För att utveckla våra fastigheter samarbetar vi med lokalsamhället på en rad större och mindre orter runt om i de nordiska länderna. Vi strävar efter en nära kontakt med kommuner, fastighetsförvaltare, projektutvecklare, hyresgäster och myndigheter för att förstå alla parters perspektiv. Vi utvecklar våra fastigheter grundat på en genuin förståelse för våra kunders behov och lokalsamhällets prioriteringar. Det ger fastigheter som möter kundens krav samtidigt som de långsiktigt bidrar till det lokala samhällets utveckling.

För oss är en långsiktigt hållbar framtid ett viktigt mål. Det här innebär att vi aktivt arbetar för en bra miljö och bland annat miljöcertifierar våra fastigheter. Vi strävar också efter ett socialt ansvarstagande, och tillsammans med det lokala samhällets intressenter utvecklar vi våra fastigheter för att vara till större nytta för orten.

I företagets högsta ledning har alla mer än 25 års erfarenhet av fastighetsbranschen. Den samlade kunskapen inom Niam är något som vi menar gör oss till en bra och självklar samarbetspartner för den som vill utveckla sin fastighet.

Våra opportunistiska fonder har ett mål om 18 - 20% i bruttoavkastning (ca 15% nettoavkastning) och våra Core-Plus fonder har ett mål om ca 10% nettoavkastning. Niam III och IV var stabila toppresterande fonder och placerar sig i den övre kvartilen enligt diagrammet nedan.

q2-2016-benchmark

Obs: Benchmarking från Cambridge Associates, Q2 2016. Indexet är en end-to-end-beräkning baserad på data som sammanställts från 495 opportunistiska fastighetsfonder, inklusive helt likviderade fonder, som bildades mellan 1988 och 2014. Det finns 33 fonder med årgång 2004 och 65 fonder från år 2007. Notera att det numera endast visas topp och lägsta 5%, inget maximum eller minimum

Enligt lagen om alternativa investeringsfonder (AIFMD), är Niam AB auktoriserad och reglerad att bedriva alternativ investeringsfondverksamhet, under den svenska Finansinspektionen. Niam är också registrerad som investeringsrådgivare hos SEC i enlighet med Dodd-Frank Act.

Investeringsstrategi

Niams team med fastighetsspecialister använder sin  lokala kännedom och erfarenhet av investeringar på den nordiska marknaden, för att löpande analysera och tolka marknaden. Denna samlade expertis kombineras med formella analyser av de makroekonomiska förhållandena på respektive marknad och resulterar i Niams investeringsstrategi. Niam använder en disciplinerad investeringsmetod för att identifiera möjligheter med attraktiv riskjusterad avkastning och för att strategiskt allokera kapital inom alla fastighetsklasser och inom hela Norden.

Trots likheterna mellan de Nordiska länderna så är det inte en honomgen marknad, möjligheter och risker skiljer sig mellan länderna. Denna dynamik ger relativa fördelar såsom diversifiering vid investeringar på de olika marknaderna. Som en av de största fastighetsägarna i Norden är Niam unikt positionerade för att dra nytta av den information och erfarenhet som vi får från vårt egna fastighetsbestånd.

Ledning

Niams ledningsgrupp:
Fredrik Jonsson, Chief Executive Officer
Rikard Henriksson, Head of Asset Management
Anders Lundquist, Chief Financial Officer
Jennifer Andersson, Chief Operating Officer
Johan Berfenstam, Senior Director (Head of Acquisitions, Sweden)

Niams ledningsgrupp och seniora fastighetsteam består av personer med betydande erfarenhet att identifiera, förvärva, finansiera, förvalta, rapportera och avyttra komplexa och förvaltningsintensiva fastigheter.

Kjell Sagstad kristpekk

Niams seniora fastighetsteam från vänster:
Kjell Sagstad, Senior Director (Head of Norway)
Kristian Krogh, Senior Director (Head of Denmark)
Pekka Salakka, Senior Director (Head of Finland)

Var och en av Niams aktiva fonder har en transaktionskommitté som tar beslut om förvärv och försäljning av fastigheter. Denna kommitté består av personer med erfarenhet från ett olika branscher såsom fastigheter, utveckling, finans och kapitalmarknad. Bland medlemmarna finns Urban Edenström (Styrelsemedlem), Johan Bergman (Niams styrelseordförande), Niams VD Fredrik Jonsson, respektive fondchef samt externa yrkesverksamma som inte hör till Niam eller Stronghold, men som är högt ansedda inom sina respektive branscher. Följande personer är aktiva medlemmar i en eller flera transaktionskommittéer;

Urban Edenström
Urban
är grundare av Strongholdkoncernen, nuvarande VD samt den största aktieägaren. Urban grundade Datscha 1997 och Niam 1998 och är styrelseordförande i Niam, Newsec och Datscha. Innan han startade Newsec/Stronghold var han VD för FastighetsRenting AB, ett fastighetsbolag med €2 miljarder i börsvärde, baserat i Sverige med fastighetsinvesteringar i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. Under hans ledning, mellan 1986 och 1990, växte FastighetsRenting till €2 miljarder i börsvärde. Urban Edenström har en magisterexamen i fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, där han också tog kurser i Real Estate Law, byggnation samt fastighetsförvaltning. Han har dessutom studerat företagsekonomi vid Stockholms Universitet och har tagit flera kurser inom ledarskap, bland annat vid IMD i Schweiz.

Johan Bergman
Johan 
är Styrelseorförande för Niam AB sedan 2017, men började arbeta som VD på Niam 2006. Dessförinnan arbetade han 16 år inom Skanska, varav de sista åren som en av fyra vice VD:ar där Johan ansvarade för fem av Skanskas femton affärsenheter samt kommersiell projektutveckling i Norra Europa, bostadsprojektutveckling i Norden samt entrepenadenheterna i Polen och Ryssland. Johan har även varit chef för affärsutveckling inom Skanska Fastigheter där han rapporterade direkt dåvarande VD:n Claes Björck. Utöver detta har Johan även varit chef för Skanskas Projekt och Fastighetsutveckling utanför Sverige, med huvudinriktning på Moskva, Warszawa, Prag, Budapest och München. I mitten av 1990-talet, ansvarade Johan för Skanskas fastigheter i London och dessförinnan var han Director för Skanska Fastigheter Stockholm med ansvarade för tre marknader. Johan är utbildad civilingenjör med inriktning lantmäteri/fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har även genomfört Harvard University's Program for Global Leadership i Boston, USA, under 2001.

Claes Kjellander
Claes är före detta styrelseordförande i SBAB. Mellan 2001 och 2005 var Claes Kjellander VD för Jones Lang LaSalles verksamhet i Norden och från 1998 till 2001 var han VD för Stenvalvet AB, som till 90% ägdes av Credit Suisse First Boston. Mellan 1993 och 1998 var han ekonomichef och vice VD för Vasakronan AB. Från 1987 till 1993 arbetade han på ABB Fläkt som vice VD och Group Controller.  Claes Kjellander har en Fil.kand. inom matematik, statiskt och datavetenskap samt en Fil.kand. inom företagsekonomi från Stockholms Universitet. Därutöver har Claes bedrivit doktorandstudier i företagsekonomi.

Tomas Nicolin
Tomas är styrelsemedlem i Nobel Stiftelsen, SEB - en av Sveriges fyra största banker samt Nordstiernan, ett onoterat investmentbolag. Mellan 2004 och  2009 var Tomas Nicolin VD för Alecta, och dessförinnan, mellan 1998 och 2004, var han VD för Tredje AP-fonden. Mellan 1994 och 1998 var Tomas Nicolin Head of Asset Management på Handelsbanken och mellan 1985 och 1994 var han VD för Öhman Fondkommission. Tomas Nicolin har en Fil.kand. inom företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm samt en Master of Science in Management från Sloan School of Management, MIT.

Hur vi skapar värde

Niam skapar värde genom ett noggrant urval av fastigheter samt aktiv fastighetsförvaltning. Niam tillämpar en grundlig och konservativ underwriting i syfte att nå avkastningsmål och samtidigt begränsa risken i den mån det är möjligt. Vi börjar med att förvärva fastigheter av hög kvalitet och med stabilt kassaflöde, som sedan positioneras för försäljning till den institutionella marknaden när vi har nått målen i vår affärsplan. Portföljförvaltningsteamet fokuserar på att öka värde genom NOI-tillväxt, detta genom inkomstökande och kostnadsreducerande strategier. Niam utvärderar noggrant sammansättningen av hyresgäster och hyresavtal och har visat framgång i att driva förändring genom hyresgästanpassningar, tekniska uppgraderingar, ombyggnationer och utveckling i syfte att skapa mervärde för varje investering.

Fallstudier

Sweden Vasa Office Portfolio

latest_news_slideI början av 2008 sattes Vasakronan, det största statsägda fastighetsbolaget i Sverige, ut på marknaden som en del av ett privatiseringsinitiativ. Företaget köptes i juli 2008 av AP Fastigheter, fastighetsdelen i Sveriges största offentliga pensionsfond. Strax därefter, i oktober 2008, köpte Niam loss 40 kontorsfastigheter om totalt 455 000 kvm från AP Fastigheter.

Hantera hyresbeståndet Hantera hyresbeståndet - Portföljen omfattade vid förvärvet en uthyrbar yta om 455 000 kvm och över 900 hyreskontrakt. Stora portföljer skapar både administrativa utmaningar och möjligheter att generera värde. Niam använde sitt erfarna portföljförvaltningsteam för att omförhandla de viktigaste hyresavtalen, minska vakanser och för att hantera hyresgästernas behov. Niam förlängde eller omförhandlade ungefär 60% av det totala hyresbeståndet under sin innehavsperiod. De 10 främsta förnyade hyresavtalen (två nya) omfattar ca 100 000 kvm uthyrningsbar yta, och i dessa lyckades Niam framgångsrikt höja hyrorna och förlänga avtalstiden till i genomsnitt 8 år.

Skapa byggrätter för bostäder - Niam använder sin projektutvecklingskapacitet och sina relationer med kommuner och utvecklare för att öka värde genom att skapa byggrätter. Storstockholm har ett betydande underskott av bostäder som en följd av hyresregleringar som minskar intresset för nybyggnation, och den stadiga ökningen av människor i området. Niam hanterade planering och zonindelningsprocessen, som innebar ett nära samarbete med kommunerna för att kunna utveckla och få godkännande för de nya bostadskoncepten. Niam skapade 50 000 kvm byggrätter för bostäder i fyra av fastigheterna.

Att hitta rätt köpare - Niam använder sin lokala marknadskännedom och sitt nätverk för att hitta "rätt" köpare. Vi antog att portföljen skulle vara mer värdefull om vi delade upp portföljen i underportföljer och enskilda fastigheter för och sedan sälja dessa till den optimala köparen. Niam har sålt samtliga 40 fastigheter i portföljen genom 28 affärer till 22 olika köpare.

Norway Retail Portfolio

HerkulesNiam köpte i april 2010 Sektor Eiendomsutvikling, en av de största ägarna av köpcentrum i Norge. I februari 2011 förvärvades  även Linderud Center som ett komplement till den befintliga portföljen. Sektor är det näst största bolaget inom branschen och verkar inom tre affärsområden;  (i) ägande av handelscentrum; (ii) förvaltning av köpcentrum som de inte äger; (iii) och projektutveckling inom handel.

Färdigställa utvecklingsprojekt -  Niam avslutade tre utvecklingsprojekt som adderade 15 000 kvm säljyta och har fått godkännande för att addera ytterligare 6 000 kvm säljyta.

Öka driftnettot (NOI) - Niam ökade NOI med 7,1% per år, drivet av en stadig organisk tillväxt och projektutveckling i befintliga köpcentrum. I februari 2011 växte organisationen i och med förvärvet av Linderud Senter, ett 30 300 kvm stort köpcentrum i Oslo-området. Med Linderud Senter inkluderat ökade NOI  med 13,5% per år.

Nyheter

Niam Oy rekryterar Senior Director

2017-08-17 08:30

Niam Oy har anställt Antti Muilu som Senior Director vid Niams kontor i Helsingfors. Antti har unde ...

Läs mer

Niam Oy rekryterar Senior Director

Niam Oy har anställt Antti Muilu som Senior Director vid Niams kontor i Helsingfors. Antti har under de senaste åren ansvarat för Elos fastighetsinvesteringar i Finland som Head of Domestic Real Estate. Antti har en civilingenjörsexamen från Helsingfors Tekniska Högskola med inriktning mot fastighetsekonomi och han kommer att tillträda tjänsten på Niam den 1 oktober 2017.

Show less

Niam köper kontorsfastighet i Horsens, Danmark

2017-07-04 12:00

Den 1 juli 2017 förvärvade Niam en kontorsfastighet i Danmark. Fastigheten är centralt bel ...

Läs mer

Niam köper kontorsfastighet i Horsens, Danmark

Den 1 juli 2017 förvärvade Niam en kontorsfastighet i Danmark. Fastigheten är centralt belägen i Horsens, en nyckelstad i ”Business Region Aarhus” som är en av de snabbast växande regionerna i Danmark. Fastigheten omfattar 12 000 kvm och är fullt uthyrd till Horsens kommun och polismyndigheten.

Kristian Krogh, Senior Director på Niam säger; “Vi är nöjda över att förvärva en fullt uthyrd fastighet med ett utmärkt mikro- och makroläge i Horsens, som vi tror kommer fortsätta utvecklas positivt under de kommande åren.”

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Jonsson, tillträdande CEO, Niam AB
+46 8 517 585 23, fredrik.jonsson@niam.se

Kristian Krogh, Senior Director, Niam Danmark
+45 21 31 00 55, kristian.krogh@niam.dk

För mer informationom Niam,vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, COO, Head of Investor Relations & Business Development
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Show less

Fredrik Jonsson blir ny VD på Niam

2017-06-15 12:00

Johan Bergman har utsetts till styrelseordförande för Niam AB samt styrelseordförande i al ...

Läs mer

Fredrik Jonsson blir ny VD på Niam

Johan Bergman har utsetts till styrelseordförande för Niam AB samt styrelseordförande i alla Niams fonder. Fredrik Jonsson, Niams nuvarande CIO, kommer att överta rollen som VD och från och med den 1 juli 2017 övertar han det operativa ansvaret för verksamheten.

Under de senaste 10 åren har Johan Bergman framgångsrikt skapat en framträdande ställning för Niam i Norden. Han kommer i sin nya roll som styrelseordförande kunna fokusera på strategiska frågor och på så sätt bidra till mer framgång för Niam och dess fonder, vilka kommer stå under Fredrik Jonssons operativa ledarskap.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Bergman,CEO, Niam AB
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

För mer information om Niam,vänligen kontakta:

Jennifer Andersson, COO, Head of Investor Relations & Business Development
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Show less

Niam köper HD Ejendomme

2017-04-24 13:00

Niam har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det privatägda fastighetsbolaget ...

Läs mer

Niam köper HD Ejendomme

Niam har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det privatägda fastighetsbolaget HD Ejendomme A/S. Bolaget äger och förvaltar en fastighetsportfölj med ett totalt värde om €560 miljoner, omfattande cirka 2 000 bostäder och 73 kommersiella fastigheter belägna runt om i Danmark. Majoriteten av bostäderna är byggda under de senaste 15 åren och varierar vad gäller fastighetstyp (radhus, lägenheter och villor) och läge.

HD Ejendomme drabbades hårt av finanskrisen och sedan 2009 har fokus legat på att framgångsrikt minska balansen och optimera driften. Försäljningen till Niam innebär att HD Ejendomme blir finansiellt och strategiskt stärkta, vilket gör att bolaget kan fokusera på framtiden. Detta gagnar alla berörda parter, men främst deras medarbetare och hyresgäster.

Johan Bergman, VD på Niam säger, “Vi är väldigt glada över att förvärva HD Ejendomme och ser framförallt stor potential i den välskötta bostadsportföljen.Vi tror att denna utgör en bra plattform för fortsatt tillväxt inom segmentet.”

Förmer information, vänligen kontakta: Johan Bergman,CEO, Niam AB
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

Kristian Krogh, Senior Director/Head of Denmark, Niam Denmark A/S
+45 2131 0055, kristian.krogh@niam.dk

För mer informationomNiam,vänligen kontakta:

Jennifer Andersson, COO, Head of Investor Relations & Business Development
+46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Show less

Niam köper kontorsfastighet i Helsingfors

2017-03-01 10:00

Niam har tecknat avtal med Skanska Commercial Development Nordic om att förvärva en nyproducera ...

Läs mer

Niam köper kontorsfastighet i Helsingfors

Niam har tecknat avtal med Skanska Commercial Development Nordic om att förvärva en nyproducerad kontorsfastighet i Helsingfors.

Fastigheten, Aviabulevardi I, är en nyproducerad fastighet i hjärtat av det nyutvecklade området Aviapolis, i Vanda, som angränsar till Helsingfors flygplats. Den har även ett utmärkt läge precis intill den nya tågstationen Aviapolis. Fastigheten består av ca 9 000 kvm uthyrbar area och är fullt uthyrd till en diversifierad mix av hyresgäster.

Johan Bergman, VD på Niam säger, “Vi tror starkt på det nyutvecklade området Aviapolis. Kombinationen av moderna lokaler, närhet till flygplatsen samt den nyöppnade tågstationen utgör ett attraktivt erbjudande till hyresgäster. Vi anser att kontorsmarknaden i Helsingfors utgör en attraktiv marknad för investeringar som kommer att fortsätta att stärkas framöver.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman,CEO, Niam AB
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

Victor Wettergren, Fund Manager, Niam AB
+ 46 8 5175 85 25, victor.wettergren@niam.se

För mer information om Niam,vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, COO, Head of Investor Relations & Business Development
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Show less

Ladda fler nyheter