Om Niam

Om Niam

Niam är en av Nordens största privata fastighetsägare med fastigheter som i slutet av december 2016 var värda ca 3 miljarder euro. Vårt huvudkontor finns i Stockholm med lokala kontor i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Affärsidén är att såväl förvalta som utveckla de fastigheter vi investerar i.

Ända sedan starten 1998 har vi arbetat långsiktigt med våra fastigheter. Niam står på en grund av stabila, långvariga investerare som vill bidra till att kontinuerligt förbättra fastigheterna. Vårt gemensamma mål är att utveckla fastigheterna till deras fulla potential samtidigt som vi ökar deras värde. 

För att utveckla våra fastigheter samarbetar vi med lokalsamhället på en rad större och mindre orter runt om i de nordiska länderna. Vi strävar efter en nära kontakt med kommuner, fastighetsförvaltare, projektutvecklare, hyresgäster och myndigheter för att förstå alla parters perspektiv. Vi utvecklar våra fastigheter grundat på en genuin förståelse för våra kunders behov och lokalsamhällets prioriteringar. Det ger fastigheter som möter kundens krav samtidigt som de långsiktigt bidrar till det lokala samhällets utveckling.

För oss är en långsiktigt hållbar framtid ett viktigt mål. Det här innebär att vi aktivt arbetar för en bra miljö och bland annat miljöcertifierar våra fastigheter. Vi strävar också efter ett socialt ansvarstagande, och tillsammans med det lokala samhällets intressenter utvecklar vi våra fastigheter för att vara till större nytta för orten.

I företagets högsta ledning har alla mer än 25 års erfarenhet av fastighetsbranschen. Den samlade kunskapen inom Niam är något som vi menar gör oss till en bra och självklar samarbetspartner för den som vill utveckla sin fastighet.

Våra opportunistiska fonder har ett mål om 18 - 20% i bruttoavkastning (ca 15% nettoavkastning) och våra Core-Plus fonder har ett mål om ca 10% nettoavkastning. Niam III och IV är stabila toppresterande fonder och placerar sig i den övre kvartilen enligt diagrammet nedan.

q2-2016-benchmark

Obs: Benchmarking från Cambridge Associates, Q2 2016. Indexet är en end-to-end-beräkning baserad på data som sammanställts från 495 opportunistiska fastighetsfonder, inklusive helt likviderade fonder, som bildades mellan 1988 och 2014. Det finns 33 fonder med årgång 2004 och 65 fonder från år 2007. Notera att det numera endast visas topp och lägsta 5%, inget maximum eller minimum

Enligt lagen om alternativa investeringsfonder (AIFMD), är Niam AB auktoriserad och reglerad att bedriva alternativ investeringsfondverksamhet, under den svenska Finansinspektionen. Niam är också registrerad som investeringsrådgivare hos SEC i enlighet med Dodd-Frank Act.

Investeringsstrategi

Niams team med fastighetsspecialister använder sin  lokala kännedom och erfarenhet av investeringar på den nordiska marknaden, för att löpande analysera och tolka marknaden. Denna samlade expertis kombineras med formella analyser av de makroekonomiska förhållandena på respektive marknad och resulterar i Niams investeringsstrategi. Niam använder en disciplinerad investeringsmetod för att identifiera möjligheter med attraktiv riskjusterad avkastning och för att strategiskt allokera kapital inom alla fastighetsklasser och inom hela Norden.

Trots likheterna mellan de Nordiska länderna så är det inte en honomgen marknad, möjligheter och risker skiljer sig mellan länderna. Denna dynamik ger relativa fördelar såsom diversifiering vid investeringar på de olika marknaderna. Som en av de största fastighetsägarna i Norden är Niam unikt positionerade för att dra nytta av den information och erfarenhet som vi får från vårt egna fastighetsbestånd.

Ledning

Ledning

Ledningsgruppen från vänster:
Johan Bergman, Chief Executive Officer
Rikard Henriksson, Head of Asset Management
Anders Lundquist, Chief Financial Officer
Jennifer Andersson, Chief Operating Officer
Fredrik Jonsson, Chief Investment Officer

Niams ledningsgrupp och seniora fastighetsteam består av personer med betydande erfarenhet att identifiera, förvärva, finansiera, förvalta, rapportera och avyttra komplexa och förvaltningsintensiva fastigheter.

berfKjell Sagstad kristpekk

Niams seniora fastighetsteam från vänster:
Johan Berfenstam, Senior Director (Head of Acquisitions, Sweden)
Kjell Sagstad, Senior Director (Head of Norway)
Kristian Krogh, Senior Director (Head of Denmark)
Pekka Salakka, Senior Director (Head of Finland)

Var och en av Niams aktiva fonder har en transaktionskommitté som tar beslut om förvärv och försäljning av fastigheter. Denna kommitté består av personer med erfarenhet från ett olika branscher såsom fastigheter, utveckling, finans och kapitalmarknad. Bland medlemmarna finns Urban Edenström (Niams styrelseordförande), Johan Bergman (VD), respektive fondchef samt externa yrkesverksamma som inte hör till Niam eller Stronghold, men som är högt ansedda inom sina respektive branscher. Följande personer är aktiva medlemmar i en eller flera transaktionskommittéer;

Urban Edenström
Urban
är grundare av Strongholdkoncernen, nuvarande VD samt den största aktieägaren. Urban grundade Datscha 1997 och Niam 1998 och är styrelseordförande i Niam, Newsec och Datscha. Innan han startade Newsec/Stronghold var han VD för FastighetsRenting AB, ett fastighetsbolag med €2 miljarder i börsvärde, baserat i Sverige med fastighetsinvesteringar i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. Under hans ledning, mellan 1986 och 1990, växte FastighetsRenting till €2 miljarder i börsvärde. Urban Edenström har en magisterexamen i fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, där han också tog kurser i Real Estate Law, byggnation samt fastighetsförvaltning. Han har dessutom studerat företagsekonomi vid Stockholms Universitet och har tagit flera kurser inom ledarskap, bland annat vid IMD i Schweiz.

Johan Bergman
Johan 
är VD för Niam AB sedan 2006. Dessförinnan arbetade han 16 år inom Skanska, varav de sista åren som en av fyra vice VD:ar där Johan ansvarade för fem av Skanskas femton affärsenheter samt kommersiell projektutveckling i Norra Europa, bostadsprojektutveckling i Norden samt entrepenadenheterna i Polen och Ryssland. Johan har även varit chef för affärsutveckling inom Skanska Fastigheter där han rapporterade direkt dåvarande VD:n Claes Björck. Utöver detta har Johan även varit chef för Skanskas Projekt och Fastighetsutveckling utanför Sverige, med huvudinriktning på Moskva, Warszawa, Prag, Budapest och München. I mitten av 1990-talet, ansvarade Johan för Skanskas fastigheter i London och dessförinnan var han Director för Skanska Fastigheter Stockholm med ansvarade för tre marknader. Johan är utbildad civilingenjör med inriktning lantmäteri/fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har även genomfört Harvard University's Program for Global Leadership i Boston, USA, under 2001.

Claes Kjellander
Claes är före detta styrelseordförande i SBAB. Mellan 2001 och 2005 var Claes Kjellander VD för Jones Lang LaSalles verksamhet i Norden och från 1998 till 2001 var han VD för Stenvalvet AB, som till 90% ägdes av Credit Suisse First Boston. Mellan 1993 och 1998 var han ekonomichef och vice VD för Vasakronan AB. Från 1987 till 1993 arbetade han på ABB Fläkt som vice VD och Group Controller.  Claes Kjellander har en Fil.kand. inom matematik, statiskt och datavetenskap samt en Fil.kand. inom företagsekonomi från Stockholms Universitet. Därutöver har Claes bedrivit doktorandstudier i företagsekonomi.

Tomas Nicolin
Tomas är styrelsemedlem i Nobel Stiftelsen, SEB - en av Sveriges fyra största banker samt Nordstiernan, ett onoterat investmentbolag. Mellan 2004 och  2009 var Tomas Nicolin VD för Alecta, och dessförinnan, mellan 1998 och 2004, var han VD för Tredje AP-fonden. Mellan 1994 och 1998 var Tomas Nicolin Head of Asset Management på Handelsbanken och mellan 1985 och 1994 var han VD för Öhman Fondkommission. Tomas Nicolin har en Fil.kand. inom företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm samt en Master of Science in Management från Sloan School of Management, MIT.

Hur vi skapar värde

Niam skapar värde genom ett noggrant urval av fastigheter samt aktiv fastighetsförvaltning. Niam tillämpar en grundlig och konservativ underwriting i syfte att nå avkastningsmål och samtidigt begränsa risken i den mån det är möjligt. Vi börjar med att förvärva fastigheter av hög kvalitet och med stabilt kassaflöde, som sedan positioneras för försäljning till den institutionella marknaden när vi har nått målen i vår affärsplan. Portföljförvaltningsteamet fokuserar på att öka värde genom NOI-tillväxt, detta genom inkomstökande och kostnadsreducerande strategier. Niam utvärderar noggrant sammansättningen av hyresgäster och hyresavtal och har visat framgång i att driva förändring genom hyresgästanpassningar, tekniska uppgraderingar, ombyggnationer och utveckling i syfte att skapa mervärde för varje investering.

Fallstudier

Sweden Vasa Office Portfolio

latest_news_slideI början av 2008 sattes Vasakronan, det största statsägda fastighetsbolaget i Sverige, ut på marknaden som en del av ett privatiseringsinitiativ. Företaget köptes i juli 2008 av AP Fastigheter, fastighetsdelen i Sveriges största offentliga pensionsfond. Strax därefter, i oktober 2008, köpte Niam loss 40 kontorsfastigheter om totalt 455 000 kvm från AP Fastigheter.

Hantera hyresbeståndet Hantera hyresbeståndet - Portföljen omfattade vid förvärvet en uthyrbar yta om 455 000 kvm och över 900 hyreskontrakt. Stora portföljer skapar både administrativa utmaningar och möjligheter att generera värde. Niam använde sitt erfarna portföljförvaltningsteam för att omförhandla de viktigaste hyresavtalen, minska vakanser och för att hantera hyresgästernas behov. Niam förlängde eller omförhandlade ungefär 60% av det totala hyresbeståndet under sin innehavsperiod. De 10 främsta förnyade hyresavtalen (två nya) omfattar ca 100 000 kvm uthyrningsbar yta, och i dessa lyckades Niam framgångsrikt höja hyrorna och förlänga avtalstiden till i genomsnitt 8 år.

Skapa byggrätter för bostäder - Niam använder sin projektutvecklingskapacitet och sina relationer med kommuner och utvecklare för att öka värde genom att skapa byggrätter. Storstockholm har ett betydande underskott av bostäder som en följd av hyresregleringar som minskar intresset för nybyggnation, och den stadiga ökningen av människor i området. Niam hanterade planering och zonindelningsprocessen, som innebar ett nära samarbete med kommunerna för att kunna utveckla och få godkännande för de nya bostadskoncepten. Niam skapade 50 000 kvm byggrätter för bostäder i fyra av fastigheterna.

Att hitta rätt köpare - Niam använder sin lokala marknadskännedom och sitt nätverk för att hitta "rätt" köpare. Vi antog att portföljen skulle vara mer värdefull om vi delade upp portföljen i underportföljer och enskilda fastigheter för och sedan sälja dessa till den optimala köparen. Niam har sålt samtliga 40 fastigheter i portföljen genom 28 affärer till 22 olika köpare.

Norway Retail Portfolio

HerkulesNiam köpte i april 2010 Sektor Eiendomsutvikling, en av de största ägarna av köpcentrum i Norge. I februari 2011 förvärvades  även Linderud Center som ett komplement till den befintliga portföljen. Sektor är det näst största bolaget inom branschen och verkar inom tre affärsområden;  (i) ägande av handelscentrum; (ii) förvaltning av köpcentrum som de inte äger; (iii) och projektutveckling inom handel.

Färdigställa utvecklingsprojekt -  Niam avslutade tre utvecklingsprojekt som adderade 15 000 kvm säljyta och har fått godkännande för att addera ytterligare 6 000 kvm säljyta.

Öka driftnettot (NOI) - Niam ökade NOI med 7,1% per år, drivet av en stadig organisk tillväxt och projektutveckling i befintliga köpcentrum. I februari 2011 växte organisationen i och med förvärvet av Linderud Senter, ett 30 300 kvm stort köpcentrum i Oslo-området. Med Linderud Senter inkluderat ökade NOI  med 13,5% per år.

Nyheter

Niam utvecklar Strömpilen, Umeå

2016-12-08 11:29

Niam välkomnar Lager 157 och Blomsterlandet som nya hyresgäster i fastigheten Strömpilen 1 ...

Läs mer

Niam utvecklar Strömpilen, Umeå

Niam välkomnar Lager 157 och Blomsterlandet som nya hyresgäster i fastigheten Strömpilen 1 i Umeå. Niam förvärvade fastigheten hösten 2015 och har sedan dess aktivt arbetat med att utveckla handelsplatsen.

”Vi upplever ett stort intresse för Strömpilen, från såväl handlare som besökare, och vi är väldigt glada för att Lager 157 och Blomsterlandet väljer att etablera sig på Strömpilen. Två starka butikskoncept som kompletterar befintligt utbud på ett bra sätt. Vi fortsätter nu arbetet med att utveckla Strömpilen vidare och vi hoppas att kunna tillföra ytterligare butikskoncept inom kort.” säger Victor Wettergren, Fund Manager på Niam.

Lager 157 hyr ca 1 600 kvm i det före detta Sliperiet och butiken öppnar under våren 2017. Hyresavtalet löper på tio år.

”Vi fortsätter vår expansion i Sverige tillsammans med Niam och är väldigt nöjda med att nu kunna öppna vår första butik i Umeå på Strömpilen.” säger Jonas Ivarsson, Marknadsansvarig på Lager 157.

Blomsterlandet kommer att hyra ca 1 200 kvm i Strömpilens handelsområde och etablerar även försäljning på anslutande utomhusytor. Hyresavtalet löper på tio år och butiken öppnar under hösten 2017.

”Vi växlar upp vår verksamhet i Umeå och öppnar en butik till, nu på Strömpilen, där vi kommer att kunna erbjuda våra kunder ett större sortiment i ett väldigt attraktivt handelsområde.” säger Jan Larsson, VD Blomsterlandet.

Fastigheten Strömpilen 1 är attraktivt belägen i Umeå och är en av regionens ledande externhandelsdestinationer.

”Det händer mycket inom handeln i Umeå och det handlar om att hitta sin nisch för varje handelsområde. Detta känner jag att Niam har gjort med Strömpilen, vilket kommer att stärka området än mer.”säger Lena Wikman, LMW Centrumkonsult

LMW Centrumkonsult ansvarar för uthyrning och utveckling av lokaler på Strömpilen och har i samarbete med Newsec Asset Management och Niam förhandlat avtalen med hyresgästerna.

Förmer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, CEO, Niam AB
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

Victor Wettergren, Fund Manager, Niam AB
+46 8 5175 85 25, victor.wettergren@niam.se

För mer information om Niam,vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, COO, Head of Investor Relations & Business Development
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Show less

Niam omförhandlar och hyr ut i Hansa City, Kalmar

2016-10-28 15:55

Niam har nyligen omförhandlat hyresavtalet med City Gross i fastigheten Alhagen 3 i Hansa City Kalma ...

Läs mer

Niam omförhandlar och hyr ut i Hansa City, Kalmar

Niam har nyligen omförhandlat hyresavtalet med City Gross i fastigheten Alhagen 3 i Hansa City Kalmar. Parallellt med detta har Niam hyrt ut butikslokaler i fastigheten till Jula och Lager 157.

”Vi är väldigt nöjda med att ha skapat ett nytt långsiktigt samarbete med City Gross och hälsar samtidigt Jula och Lager 157 välkomna till fastigheten. Genom att tillföra nya starka handelskoncept till fastigheten hoppas vi kunna stärka fastigheten och handelsplatsen ytterligare. Fastigheten är nu fullt uthyrd”, säger Victor Wettergren, Fund Manager på Niam.

City Gross kommer att hyra cirka 10 000 kvadratmeter i fastigheten och hyresavtalet löper på 10 år.

”City Gross är sedan tidigare väldigt nöjda med etableringen i Hansa City och kommer nu att anpassa stormarknaden fullt ut till vårt senaste butikskoncept”, säger Johan Johnsson, VD för Bergendahls Food som äger och driver City Gross.

Jula hyr ca 3 100 kvm och Lager 157 ca 1 700 kvm. Båda avtalen löper på tio år och butikerna kommer att öppna under andra kvartalet 2017.

Vi omlokaliserar vår butik i Kalmar till Hansa City och kommer att kunna erbjuda våra kunder en lättillgänglig butik i ett väldigt starkt handelsområde.” säger Jonas Bröthlin, etableringsansvarig på Jula.

”Vi har under en längre tid haft planer på att etablera oss i Kalmar och ser nu med stor tillförsikt fram emot att öppna vår nya butik i Hansa City”, säger Jonas Ivarsson, Marknadsansvarig på Lager 157.

Fastigheten Alhagen 3 ligger i Hansa City, Kalmars ledande externhandelsdestination. P&E Fastighetspartner förvaltar fastigheten för Niams räkning och har i samarbete med Newsec Asset Management och Niam förhandlat avtalen med hyresgästerna.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, CEO, Niam AB
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

Victor Wettergren, Fund Manager, Niam AB
+46 8 5175 85 25, victor.wettergren@niam.se

För mer information om Niam,vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, COO, Head of Investor Relations & Business Development
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Show less

Niam köper handelsfastighet i Mora

2016-10-17 18:27

Niam har förvärvat en handelsfastighet i Norets handelsområde i Mora från RED. Fast ...

Läs mer

Niam köper handelsfastighet i Mora

Niam har förvärvat en handelsfastighet i Norets handelsområde i Mora från RED. Fastigheten består av ca 11 000 kvm uthyrbar area och är delvis färdigställd under hösten 2016. Hyresgästerna består av Rusta, Jula, Elgiganten, ÖoB, Stadium Outlet och Intersport.

Johan Bergman, VD på Niam säger; Detta förvärv av en nybyggd fastighet med stabila hyresgäster på långa kontrakt i Moras starkaste handelsområde är ett mycket bra komplement till vår nordiska handelsportfölj.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, CEO, Niam AB
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

För mer information om Niam,vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, COO, Head of Investor Relations & Business Development
+46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Show less

CellaVision och Smarta Kök flyttar till Bricks Lund

2016-10-13 15:05

Kontorsfastigheten Bricks Lund har fått nya hyresgäster. Medicinteknikföretaget CellaVisi ...

Läs mer

CellaVision och Smarta Kök flyttar till Bricks Lund

Kontorsfastigheten Bricks Lund har fått nya hyresgäster. Medicinteknikföretaget CellaVision och restaurangoperatören Smarta Kök har tecknat avtal om att flytta in i den upprustade fastigheten.

Sedan 2015 har Niam, tillsammans med fastighetsägaren Partners Group, byggt om och effektiviserat den 24 000 kvadratmeter stora kontorsfastigheten Bricks Lund. Nu står det klart att CellaVision och Smarta Kök flyttar in i kontorskomplexet.

”Vi är stolta över att ha fått ett långsiktigt förtroende från våra nya hyresgäster. Nu återstår endast cirka 5 500 kvadratmeter kontorsyta att hyra ut i fastigheten”, säger Ola Kolmert, projektutvecklare på Niam.

Det nytecknade avtalet med CellaVision löper över fem år. Medicinteknikföretaget kommer att hyra cirka 2 000 kvadratmeter på Bricks Lund.

”CellaVision befinner sig i en väldigt expansiv fas där vi under de senaste åren kontinuerligt förstärkt vår organisation med nya kollegor. Vi är därför väldigt glada över att flytta till Bricks Lund. Flytten blir ett lyft för vår verksamhet och gör att vi kan ta nästa steg i vår utveckling med fokus på tillväxt”, säger Zlatko Rihter, VD på CellaVision.

Smarta Kök kommer att driva en restaurang på Bricks Lund. Restaurangoperatören kommer att hyra cirka 1 200 kvadratmeter. Smarta Kök ägs av Patrik Alemo och den välrenommerade kocken Peter J Skogström.

”Vi är väldigt glada över att kunna öppna på Bricks Lund där vi nu skapar en helt ny matdestination för personer som önskar sig något mer än en lunch. Vårt fokus kommer att ligga på lokala råvaror som tillagas med inspiration från hela världen samt stenungsbakade surdegspizzor”, säger Peter J Skogström.

Bricks Lund ligger i Brunnshög som växt fram som ett av Lunds starkaste utvecklingsområde. Servicekonceptet i Bricks Lund består bland annat av en bemannad reception, tillgång till konferensrum, en av Lunds största hörsalar, gym samt en restaurang och kafé.

”Vi har uppdaterat lokalerna och ökat flexibiliteten på lokalindelningar i fastigheten, samt lanserat ett servicekoncept för samtliga hyresgäster och besökare. Vi har även möjlighet att bygga till fastigheten med ytterligare 10 000 kvadratmeter för företag som söker stora sammanhängande lokaler”, säger Ola Kolmert, projektutvecklare på Niam.

Newsec Asset Management förvaltar fastigheten Bricks Lund för Niams räkning och har i samarbete med Niam förhandlat avtalen med hyresgästerna.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, VD, Niam AB
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

För mer information, vänligen kontakta:
Ola Kolmert, Projektutvecklare, Niam AB
+46 8 5175 85 87, ola.kolmert@niam.se

För mer information om Niam, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Show less

Niam förvärvar kontorsfastighet i Köpenhamn

2016-10-06 16:00

Niam har köpt en fullt uthyrd kontorsfastighet med en yta om cirka 16.000 kvm för ~EUR 28.1 mil ...

Läs mer

Niam förvärvar kontorsfastighet i Köpenhamn

Niam har köpt en fullt uthyrd kontorsfastighet med en yta om cirka 16.000 kvm för ~EUR 28.1 miljoner (DKK 209 million). Fastigheten ligger i Borgervænget, norra kanten av Köpenhamn, med goda kommunikationer genom nära tillgång till tågstationen, stadens centrum och motorvägen.

Johan Bergman, VD på Niam, säger: "Vi är glada att addera denna fullt uthyrda fastighet till vår portfölj. Området har en utmärkt infrastruktur och vi förväntar oss en fortsatt positiv utveckling med goda möjligheter att utveckla fastigheten under de kommande åren".

Transaktionen genomfördes den 1 oktober 2016.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, VD, Niam AB
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

Kristian Krogh, Senior Director / Head of Denmark
+45 21 31 00 55, kristian.krogh@niam.dk

För mer information om Niam, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Show less

Ladda fler nyheter